Wednesday, 26 October 2016

پاسخ ها به پرسش های دوستان

چرا با وجود کمک های بزرگ خارجی ها ،درافغانستان دولت سازی نه شد؟
بخش نخست
ابراهیم ورسجی
پنجم عقرب 1395
مدتی می شود که پرسش یاد شده را دوستان زیادی با جمله بندی های متفاوت ازمن کرده اند ومن هم بخاطر کمبود وقت نتوانستم درزمینه پاسخ دهم. امروز کاری داشتم که آن را نتوانستم انجام دهم ، بنابرآن ، کوشش می کنم که دروقت میسر شده به پاسخ پرسش های دوستان بپردازم.
واقعیت این است که ، برای شکل نگرفتن دولت درافغانستان در 16 سال گذشته با وجود سرازیر شدن کمک های زیاد وحضور نظامی ناتو وجنگش علیه طالبان ، علت های زیادی وجود دارند که جای بحث درباره همه آن ها نیست.ازاین رو، به بررسی عمده دلیل ها یا علت های می پردازم که نگذاشتند هم دولت درافغانستان شکل بگیرد هم تروریسم به این کشور دارای تاریخ سیاسی - نظامی نا شاد بر گردد.
معلوم است که ، علت های زیر ؛ مهم ترین مانع های شکست دولت سازی درافغانستان می باشند: نخست ، ادامه ی دور باطل افت وخیز افغانستان بدامن قدرت های خارجی ؛ دوم ، حضورگرم سیاست کاران مزدور ووطن فروش درمیدان سیاست؛ سوم، گذشته نگری سیاست کاران مزدور و آینده نگر نه شدن شان ؛ چهارم ،تنوعات قومی ووارد شدن توده ها بخاطر جنگ به میدان سیاست ؛ پنجم ، عدم برآمدن سیاست مدا ران ومد یران نوگرا؛ ششم ،شکست بنیاد گرای وبیرون شدن تروریسم از شکم آلوده آن.
دررابطه به اصل نخست ، باید ابراز نمایم که افغانستان بخاطرحکومت های مزدور- قبیلگی هم نتوانست تفکر مدرن را جایگزین تفکرسنتی کند هم نتوانست از دور با طل زیست در ساحه نفوذ قدرت های بیرونی رها شود. معلوم است که ، ماندن درجهان قدیم رابطه نزدیک دارد به بیرون نه شدن افغانستان ازهمان دور باطل. مثلا، روسیه تزاری وهند بریتانیا درسال 1880 میلادی ، از ظهور آلمان زیررهبری بسمارک در اروپا یا مرکز قدرت های جهانی ترسیده درجنوب ومرکز آسیا تفاهم کردند که نتیجه تفاهم آن ها تبدیل نام خراسان به افغانستان ودرواقع ایجاد زندانی سر کشوده به زندان بانی عبد الرحمن خان بود.
نگاهی به تاریخ ، نشان می دهد که زندان سرکشوده ومحروم نگهداشتن زندانی ها ازعلم ودانش مدرن تا تجزیه هند وبرآمدن پاکستان درسال 1947، درزیرسایه هند برتانیا ماند وبا رفتن برتانیه ازنیم قاره هند،زمام داران مزدور مخالف منافع مردم ، حلقه ی غلامی شوروی را درجای حلقه ی غلامی هند برتانیان به گردن گرفتند؛ وبا فروپاشی شوروی هم، دیوار های زندان سر کشوده درهم ریخت وقوم های گونه گون با دسته های مسلح جهادی وملیشگی شان وارد میدان سیاست شدند ؛ وپاکستان هم تا که توانست با بهره برداری از اوضاع منفی ایجاد شده به کشمکش های قومی- گروهی وتروریسم دامن زد.
طرفه اینکه ، امریکا که کمر پاکستان را بسته بود تا بنام جنگ علیه تجاوزارتش سرخ درافغانستان کانال تباه کاری شود. متاسفانه ،با فروشی شوروی وحکومت دست نشانده اش درکابل، افغانستان را فراموش کرد.فراموشی ای که پاکستان را باورمند ساخت که بادار افغانستان را به غلام حلقه به گوش تحفه داده است ؛ وغلام بی عرضه هم اول کابل را با جنگ های درمیانی دسته های جهادی وملیشگی ویران کرد وبعد تر هم طالبان والقاعده را ساخت تا تروریسم را جهانی کند که کرد وبنام جنگ علیه تروریسم ،امریکا را به افغانستان برگشتاند تا دالروکمک نظامی بگیرد که گرفت.
اگرچه ، تشریف آوریی امریکا و انگلیس بنام جنگ علیه تروریسم بتاریخ 7 اکتوبر2001 ، منجر بدو ذهنیت منفی شد:نخست ، نوکران کهنه کار وقبیله اندیش را باورمند ساخت که بادارقبلی آمده وکمک به احیای نظام عبدالرحمن خانی می کند؛ دوم، پاکستان که ازهمان آغازغلط فکر کرده بود، کمر به کارشکنی دربرابر باداران خود بست که باز سازیی طالبان والقاعده وایجاد طالبان پاکستانی بهترین ابزارش درکارشکنی یاد شده بودند ومی باشند. ازهمه تاسف بار این است که ، امریکا وانگلیس که وارد برهه ی سوم دور باطل ساختنِ افغانستان شده بودند ؛ بدومسئله کمتر توجه کردند: نخست ،ترکیب قومی افغانستان ووارد شدن توده های قومی درمیدان سیاست ، به کهنه اندیشان خدمت گار آن ها اجازه نمی داد که این کشوررا به گذ شته بر گردانند؛ دوم، به کارخانه تروریست پروری پاکستان علیه خود شان ومردم افغانستان کم بهاء دادند. کاریکه شایسته ی قدرت های بزرگ نبود ونیست!
باتوجه به آنچه که گفته شد، دولت سازی درافغانستان نیازمند جدی دو پدیده زیر می باشد: نخست ، سیاست مداران ومدیران فراقومی اندیش ؛ دوم ،ایجاد حزب های سیاسی سرزمینی تا جای گروه های با صطلاح جهادی وبقا یای نیمه جان گروه های چپی دیروز را که کله شان را زیر سر طالبان ومسایل سمتی وقبیلگی پنهاد کرده بودند، بگیرد.درچنان شرایطی ، درست است که امریکا احیای دورباطل پرکردن خالیگاه شوروی را شروع کرد، اما مهره هایش به تناسب مدرنیسم امریکا وتغییرات رونما شده درافغانستان ساز گار نبود ند ونمی با شند.
از سوی دیگر، درپس بحران های ناشی از نهضت های خود گردان واستعمار زدا درمستعمرات، رهبر ان کاریزمه / فرهمند ظهور کردند وتوانستند که کشور های تازه استقلال گرفته ودرحال بحران را نظم وسامان بخشند. متاسفانه ، نه جهاد مخالف شوروی درافغانستان توانست رهبران سیاسی کاریزمه / فرهمند تولید نماید ونه جنگ امریکا علیه تروریسم توانست رهبران کاریزمه / فرهمند که خیر، حتا رهبران قابل تایید 10 در صد مردم را تولید نماید. بله ، کرزی وغنی ، مهره های که امریکا، انگلیس وپاکستان ، ساختند تا افغانستان بحران وتروریسم زده را مدیریت نمایند، توان اداره یک بخش داری / علاقداری را هم ندارند.
افزون برناتوانی کرزی- غنی درمدیریت جامعه بحرانی افغانستان ، پاکستان هم با کمک رسانی به تروریستان به توسعه وتعمیق بحران وتروریزه کردن افغانستان فزونی بخشید. فزونی بخشید نی که امریکا وانگلیس ازکنارآن سرسری گذ شتند. پس، می توانم بگویم که چهار عامل زیر باعث شکست دولت سازی درافغانستان شد ند: نخست، فقدان توان سیاسی واداری درکرزی وغنی وعبدالله؛ دوم، گذشته گرای نه آینده نگری شان ؛ سوم ، فعال ماندن کارخانه تروریست پروریی پاکستان وسرسری گذ شتن امریکا وانگلیس ازکنارآن ؛چهارم، غارت کمک های امریکاواروپا برای بازسازی اقتصادی ودولت سازی توسط حکومتی ها ازکرزی تاکنون ؛ کمک کرد به ایجاد فاصله میان مردم وحکومت ؛ وپاکستان وشاخه ریشواش یعنی طالبان ازفاصله یادشده بهره برداری خوب کردند که نماد آن جنگ وتروریسم جاری درافغانستان می باشد. ادامه دارد

Saturday, 8 October 2016

نگاهی بدستاوردهای امریکا وحکومت دست نشانده اش در15 سال گذشته درافغانستان

ابراهیم ورسجی
هفدهم میزان 1395
دیروز، جمعه هفتم ماه اکتوبر برابر به شانزدهم ماه میزان، مردم افغانستان پانزدهمین سالروزجنگ امریکاعلیه تروریزم وبدنبال آن براندازی اداره وحشی- پاکستانی- عربستانی طالبان وتشکیل حکومت منحط کرزی توسط جورج دبلیو بوش ، رئیس جمهوروقت امریکاوتونی بلیرنخست وزیروقت انگلیس را پشت سرگذاشته وارد شانزدهمین سالروز آن ودومین سال وسومین هفته ازعمرحکومت غنی وعبدالله به حیث میراث داران تباه کاریی کرزی وتروریسم زاده ی سیاست های ضدملی او بودند.
واقعیت این است که ، درروزهفتم اکتوبر2001 ، جورج بوش، رئیس جمهورامریکا بخاطررویداد یازدهم سیپتامبر 2001 که درآن القاعده ، مهمان محترم طالبان وآی اِس آی مسئول شناخته شده بود،بنام جنگ علیه تروریسم به براندازی حکومت پاکستانی طالبان پرداخت.درپیوند با براندازی یاد شده ورویدادهای منوط به آن ، پرسش های مطرح شده است که هیچ کسی آماده ی پاسخ دهی به آن هانیست.مثلا، تروراحمد شاه مسعود، فرمانده جنگ علیه طالبان والقاعده وآی اِس آی ، درروز نهم سیپتامبر ورویداد یازدهم سیپتامبر یک روزبعد ازآن، پرسشی پاسخ طلبی می باشد که بدون آن بسیاری گره ها بازنمی شوند.
بهرحال ، برای اینکه نویشته به درازانکشد، تنها به بررسی دستاوردهای امریکا وهزینه های آن وخوش قسمتی های تفنگ داران جهادی وطالبانی چه ریش داروچه ریش تراش - دریشی پوش وبدقسمتی های مردم افغانستان می پردازم.خوب است که دراین راستا ، کوتاه گوی های ازکتاب های: بوش درجنگ،اوبامادرجنگ، جنگ های اشباح، فرورفتن درآشوب، طالبان،جنگ وجهانی سازی هم کرده شود.دراین راستا، کتاب جنگ اشباح، پروژه طالبان ومهره های آن چه ریشو وچه دریشی پوش را امریکای می داند.احمدرشید، درکتاب خود"طالبان" تذکرداده است که معاش ماهوارطالبان را سازمان اطلاعات مرکزی امریکا یا سیا ازطریق وزارت خزانه داری پاکستان پرداخت می کرد.
درزمینه، احمدرشید تنها نیست ؛ بی نظیربوتو ، نخست وزیر قبلی پاکستان درمصاحبه با لوموند فرانسوی درسال 2001 گفته بود:" پروژه طالبان را انگلیس طرح ریزی، امریکا مدیریت ، عربستان تمویل وارتش پاکستان اجرا کرد."درکتاب کلنتن تپس که درآن سخن های خاص کلنتن درج شده است، ازاوپرسا ن کردند که چرا علیه طالبان اقدام نکردید؟ گفته است که پاکستان به خصوص مشرف آماده همکاری نبود." من که درمارس 2000 سفرکلنتن به پاکستان وسخنرانی اش را ازطریق رسانه های دیداری وشنیداری کشورمیزبانش را دنبال کردم؛ واقعا، میزبان خود را توهین کرده بود. به این معناکه، طالبان بازی وطالبان پروریی ارتش پاکستان وجدان کمرنگ رئیس جمهورامریکا را تکان داده بود.
بهرصورت، درتوهین رهبران پاکستان ، کلنتن تنها نبود.به این خاطرکه، جورج بوش هم پاکستان هم طالبان ریشو هم طالبان ریش تراشیده ی خلیلزادی- کرزیی وفرماندهان جهادی مخالف طالبان را بی شمارتوهین کرد.مثلا، ژنرال خالد محمود، رئیس آی اِس آی یادرجریان رویداد یازدهم سیپتامبر یا بعدازآن مهمان سیا بود.درکتاب " جنگ وجهانی سازی، مایکل شوشودوفسکی، پروفیسور دانشگاه آتوای کانادا نوشته است که ژنرال محود به یکی ازعاملان رویداد یازدهم سیپتامبر، مبلغ دولک دالر پرداخت کرده بود.معلوم نبود که تیم بوش ازپرداخت محمود به بک عامل رویداد یازدم سیپتامبرآگاه بودند یانه؟ بهرحال، محمود به آرمی تاج معاون وزارت خارجه امریکا گفته بود که برمناطق قبایلی یا زادگاه طالبان ، حکومت پاکستان کنترول ندارند! یعنی پاکستان درباره طالبان همه کاره نیست.آرمی تاج به گونه ی توهین آمیزمحمود گفته بود که یا دربراندازی طالبان والقاعده ،پاکستان کمک می کند یا با بمبارد به عصر سنگ رانده می شود.این نخستین باربود که آقا ،غلام را واضح توهین می کرد.بله، توهین شده ها درپیش وپس ازرویداد یازدهم سیپتامبر نه کم که زیاد هم بودند!
بطورنمونه، درکتاب بوش درجنگ، نوشته باب وُد وارد، بوش فهیم را بچه ماچه سگ گفته است وهمین پسوندرادرباره چندشکم کته ی کله پوک دیگرهم تکرارکرده است.خلیلزاد درادامه سیاست طالبانی - افغانی آی اِس آی، برای بوش گفته بود که:" پشتون های مخالف طالبان می توانند که این گروه رابراندازند.ازاین رو، لازم نیست با فرماندهان مخالف طالبان معامله شود.وقتیکه بوش عصبانی می شود،به طالب خلیلزادمی گوید که چه شد نیروهای پشتون مخالف طالبان؟ " درواقع، بعدازروشن شدن دروغ گوی خلیلزاد، بوش دستو سازش با جبهه مخالف طالبان داده است.دستوری که عملی شد.
درباره ی چگونگی عملی شدن طرح براندازی حکومت وحشی طالبان توسط جورج بوش، طوریکه درکتاب "بوش درجنگ" آمده است، حکومت طالبان با دالر بیرون رانده شده است.واین مسئله را احمدرشید درکتاب" فرورفتن درآشوب" خوب بررسی کرده است.به این معناکه، اول قومندان های اتحاد شمال خریداری شدند وبعدا ازطریق آن ها طالبان خریداری وروانه کویته وپشاورشدند.ازاین رو، فرارملاعمردرپشت دوچرخه افسانه ی بیش نیست! ازهمه خنده داراینکه ، احمدرشید نوشته است که " قومندان های جهادی پشتون ازامریکا دالرگرفتند ودرپاکستان خانه خریدند وکاری هم نکردند." درباره این گونه قومندانچه ها، درکتاب جنگ اشباح آمده است که "دربدل سه میلیون دالر عربستان، سلاح های خو درا به طالبان تحویل دادند ورفتند به پاکستان تا آرام بخورند وبخوابند.
بهررو، درکتاب بوش درجنگ، نوشته شده است که " دربراندازی اداره ی طالبان، 70 میلیون دالرهزینه شده است که کمترین هزینه دراشغال یک کشورخارجی توسط امریکامی باشد." من که کتاب را خواندم وخوشحالی امریکا بخاطر اشغال ارزان قیمت افغانستان را؛بی درنگ خندیدم.به این خاطرکه، درافغانستان اگر 50 نفروطن فروش مانند کرزی ، فهیم وملاعمرو...باشد، هزاران نفردیگریافت می شوند که مخالف آن جنگ می کنند! بله، ضعف این گونه جنگنده هااین است که درسیاست می بازند به گونه ی بارها باخته اند واستعماربعدازهرجنگی نوکران خود را برشانه ی آن ها بارکرده است که نماد آن حکومت های دوست محمد خان، عبدالرحمن خان، نادرخان- هاشم خان - ملاعمرخان وکرزی خان می باشند!
بهرحال، برای من مسئله ی مهم اشغال ارزان قیمت افغانستان توسط جورج بوش وهزینه ی بیشتر ازهزار میلیون دالردرجهت تثبیت صندلی های لرزان ریاست جمهوری کرزی وغنی وعدم دولت سازی وبازسازی اقتصادی می باشد.بطورنمونه، درکتاب" اوبامادرجنگ"، ازهمان نویسنده ی بوش درجنگ، آمده است که اوباماباوجود تعهد ژنرال داوید پطرییوس به حزب جمهوری خواه که فرمانده جنگ بوش درعراق بود،دستورمی دهد که فرمانده جنگ افغانستان هم می باشد.پطرییوس درسال هفتم یاهشتم حکومت کرزی،به افغانستان رسیده ودریافته است که چیزی بنام ساختاردولتی وجود ندارد.
ازهمه خنده داراینکه، پطرییوس می گوید که درنبود ساختار، من تنها به دالر تکیه کردم.یعنی خرید واستخدام افراد برای انجام کارها.مسئله ی که نهایت شکست امریکا درافغانستان را نشان می دهد.جالب این است که، ژنرال رابرت گیتس، وزیردافع امریکا هم درکتاب خود" وظیفه" اعتراف کرده است که ما " کسانی رادرافغانستان به قدرت رساندیم که هیچ شخصیتی نزدمردم افغانستان نداشتند وهمین مسئله مشکل عمده ی امریکا دراین کشورمی باشد.گیتس همچنان می گوید که من وهیلاری کلنتن بارها به سیا گفتیم که این بی شخصیت ها را بی شخصیت ترنکنید وفرماندهان سیابه گفته های ما توجه نکردند." درواقع، همان بی وجهی ها می باشد که حکومت کرزی وغنی را مردم افغانستان تنها از حکومت طالبان برترمی دانند.یعنی اگرخطرتروریسم طالبان نباشد، مردم عصبانی دریک ساعت حکومت دست ساخت جان کری برای غنی- عبدالله را نابود می کنند! حکومتی که نتوانست جزوی ترین کاری دردوسال ودوهفته درجهت بهبود امرحکومت داری ووضع اقتصادی مردم افغانستان انجام دهد.
دراین راستا ، خوب است که ازسه سال بدین سو، کنگره امریکا متوجه شده است که دولت سازی وبازسازی اقتصادی درافغانستان صورت نگرفته وتروریسم هم دراین کشورشاخ ودم کشیده است.ازاین رو، کمیته بررسی کمک هارا بنام سیگارساخته است ؛ وسیگارهم بررسی کرده است که امریکا بهوده درافغانستان پول های کلان هزینه کرده است! مثلا، پیشتر ، سیگار ازمیلیون هادالر پرداخت به معلمان ومکتب های خیالی درحکومت کرزی پرداه بداشت واکنون ازپرداخته به سربازان خیالی درحکومت غنی وعبدالله درادامه ی بدکاریی کرزی پرده برداشته است.روشن است که ، جنگ های بی نتیجه هلمند، سیگاررا وادارکرد که برررسی ونشان دهد که برای 220 هزار سرباز وپولیس درافغانستان پول پرداخته شده است.شماری که دروغ است.درحقیقت ، معلمان ومکتب های خیالی وسربازان خیالی ودیگرنهاد های خیالی امریکارا متوجه ساخته است درافغانستان آب به آونگ کوبیده است.
بطورنمونه، جمع آوری وبرآوردی که من کرده ودریک فراخوان پخش کرده ام که درصفحه فسبکم ووبلاک های اندیشه واومانیسم دردست رس می باشد.جمعا، مقدارکمک های امریکا در15 سال گذشته را 120 هزارمیلیون دالروکمک های دیگرکشورهارا درهمین مدت، 20 میلیارد گرفته ام. درگردهمای بروکسیل، کمک امریکابرای افغانستان 114میلیارد و930 میلیون دالر اعلام شد که من آن را 115 میلیارد گرفتم.معلوم است که از 115 ملیارد دالر کمک امریکا 68 میلیارد دالرآن برای اردو وپولیس صورت گرفته است وبقیه دردیگربخش ها.جالب این است که ، شش میلیارد وهشت صد میلیون دالر برای مبارزه علیه موادمخدرکمک صورت گرفته است واثرآن این است افغانستان 77 % مواد مخدرجهان را تولید می کند.دربخش دفاعی هم که 68میلایارد دالرهزینه شده است، دستاورد آن شاخ کشیدن تروریستان، جنگ های هلمند وکندز وفرماندهی ضعیف نیروهای دفاعی می باشد.
با توجه به کمک های یاد شده ، معلوم است کمک ها درهردو بخش باز سازی ونیروهای دفاعی توسط حکومتی های کرزی غارت شده است وبرخی غارتگران کرزی درکنارغنی وعبدالله هم حضوردارند.بادرنظرداشت کمک های بزرگ یاد شده وویران ماندن سرک های کابل، سیلوی کابل، کاخ دارالامان وتونل سالنگ، داوری را به مردم به خصوص آگاهان افغانستان می سپارم تا فیصله کنند که چه گفته شد؟ چه پرداخته شد وچه کرده شد! اگر کرزی وغنی تکیه برچند هتل وسالون عروسی وچند ساختمان غیر منهدسی ای ساخته شده درکابل نمایند، برای آن ها محترمانه می گویم که این هتل ها وساختمان های غیر مهندسی ساخته شده، به شمول ساختمان های حکومتی های فاسد درشیرپور که کابلی ها آن را چورپورنامیده اند، زاده ی درآمدهای هیروئین ، خود فروشی ووطن فروشی وغصب زمین های دولت ومردم می باشد نه خدمت شما.

Friday, 7 October 2016

تحلیل کوتاه درباره رفتن کرزی درگردهمای روز شهادت استاد ربانی وواکنش های زاده ی آن

ابراهیم ورسجی
افغانستان تنها کشوری درجهان استعمارزده می باشد که بیشترین سیاست کاران وطن فروش وبی شخصیت ازگونه ی کرزی داشت ودارد.چون این وطن فروشان بخاطروطن فروش بودن شان درمیان مردم بی حیثیت می باشند، گه گاهی شعارها علیه باداران خود سرمی دهند تا خود را همنوابامردم نشان دهند.کاری که کرزی دیروز وامروز علیه بادارش یعنی امریکا کرد ومی کند.افزون برخصلت بی شرمانه ی وطن فروشان افغان ازگونه ی کرزی که خود کرزی دراین عرصه بسیار افسارکنده است؛ برای من ، عضو طالبان ونوکرآی اِس آی بودن کرزی دارای اهمیت فزاینده می باشد.مسئله ی که لازم است کمی درباره اش واکاوی شود تا سیه روی شود/ هرکه دراوغش باشد!
خوب است که درباره طالبان وعضویت کرزی درگروه یاد شده وخدمات خلیلزاد ودیگر قبیله فکران درجهت پیشرفت آن ها، کتاب های زیادی به بازارآمده است. مثلا، کتاب جنگ اشباح وچند نوشته دیگر، بیان می دارد که آی اِس آی به خلیلزاد ، کرزی وهم قطاران شان دستورداده بود که درلندن وواشنگتن چنان کارکنند که امریکا وانگلیس با جبهه متحد مخالف طالبان کنارنیاید ؛ واین هاهم بسیارخوب آن کاررا کردند.دربخشی ازهمان کتاب، آمده است که خلیلزاد به امریکای ها می گوید که طالبان بهترین گزینه برای نظم دهی افغانستان می باشند؛ وکرزی درآغازپروژه ی طالبان، هم 50 هزاردالر می دهد هم دیپوهای اسلحه را برای شان معرفی می کند تابه پاکستان انتقال دهند.اصل پروژه طالبان هم این است که دوکاررا بکند: فارسی زبان ها را ازقدرت براندازند واسلحه ی ذخیره شد درافغانستان را به دیپوهای ارتش پاکستان انتقال دهند.درهمان کتاب جنگ اشباح، نوشته شده است که از1979 تا 1989، برابر به 36 تا 46 میلیارد دالراسلحه وارد افغانستان شده است وباید جمع آوری ودردیپوهای ارتش پاکستان ذخیره شود.
درکتاب فرورفتن درآشوب، نوشته احمد رشید آمده است که کرزی توسط ملاعمر، نماینده ی طالبان درسازمان ملل معرفی شده بود که باید تاییدیه وزارت خارجه پاکستان را می گرفت.کرزی هم خط ملاعمررا گرفته به وزارت خارجه می رود تا تاییدیه بادارخود را بگیرد.چون حکیم مجاهد،عضوکنونی شورای باصطلاح صلح قبلا درآن مقام توسط وزارت خارجه پاکستان معرفی شده بود، کرزی خالی برگشته به منزل احمد رشید رفته مسئله را یاد آوری ورشید هم ازقول اونوشته است.احمدرشید درکتاب خود زیرعنوان"طالبان" ، نوشته است که معاش های ماهوار طالبان را سازمان اطلاعات مرکزی امریکا / سیا ازطریق وزارت خزانه داری پاکستان می پرداخت.احمد رشید اعتراف کرده است که ژنرال مشرف مرا تهدید کرد که طالب طالب بازی نکن!
دربرهه دوم پروژه طالبان سازی هم که کرزی توسط سیا وپرویزمشرف با استفاده از حماقت وشکم پرستی فهیم ودسته ای خود فروشش ارگ نشین شد،نتیجه این شد که طالبان ریشوبه کویته نقل داده شدند وطالبان دریشی پوش وزیر ودبیر ساخته شدند واستاد ربانی هم شهید کرده شد.افزون برآن، دست های پشت وروی میدان؛ برای اینکه مردم غیر پشتون را فریب داده باشند،به کرزی جیلک شمال را پوشاندند واین وطن فروش هم چنان احمق است که گمان کرده بود که با واسکت جنوب وجیلک شمال می شود ملت ساخت.چه ملت سازی ساده واحمقانه ی !!! اکنون که دشمنی های قومی را حکومت کرزی واطرافیان غنی به اوج رسانده اند،سه پروژه ی دیگر روی دست است:نخست، ستایش ازطالبان که کرزی درزمینه پیشگام شده است؛ دوم، انتقال تروریسم پاکستانی دوطرف مرزی دیورند به شمال وانتقال آن به آسیای مرکزی حتا تا جنوب روسیه؛ سوم،ریسایکل کردن وآوردن حکمتیاربه کابل. رویدادی که ازنهایت درماندگی حکومت غنی وعبدالله حکایت می کند!
درپیوند به رفتن کرزی به خیمه باصطلاح لویه جرگه یا گردهمای بزرگ که به مناسبت شهادت استاد ربانی برگزار شده بود،معلوم است این شیاد ووطن فروش مهمان ناخوانده بوده است .به این خاطرکه،هم در شهادت استاد ربانی ملوث است هم چند روز قبل از روز شهادت آن شهید به ستایش طالبان پرداخته بود.فکر می کنم که جمعیتی ها حساب شده اورا دعوت نکرده بودند که عده بی احترامی به او نکنند.کرزی که دربی حیای افسار کنده است ؛بدون دعوت وارد خیمه شد وخواست سخنرانی هم کند که واکنش تولید کرد.ازنظرمن،اصل پروژه کرزی وستون پنجم دردستگاه حکومت تولید نفاق قومی درجهت منافع پاکستان می باشد؛ ازاین رو،درروز شهید ،دوکاررا کردند:هم کرزی واکنش منفی در خیمه گردهمای بزرگ تولید کرد،هم اتمر مشاور امنیتی غنی بیانیه ی به حمایت ازکرزی بیرون داد که سازش به وظیفه اش نداشت.ازسوی دیگر،بیانیه اتمرواکنش شدید جمعیت اسلامی را درپی داشت.ازهمه خنده دار اینکه یک متعصب دیگر ازدفترغنی بنام پوپل به حمایت ازموضع اتمر بیانیه بیرون داد.بیانیه های که غیر از نفاق قومی دستاورد دیگری ندارند.

Friday, 30 September 2016

سکولاریسم هندی: برآیند دین وسیاست

نویسنده : صباح مفیدی
در جوامع شرقی، هرگاه سخن از سکولاریسم به میان آید معمولاً آنچه به اذهان متبادر می‌شود جدایی مطلق دین و سیاست یا ضدیت با دین است، مسئله‌ای که جواهر لعل نهرو در ۱۹۶۱ به تبیین آن برای مردم هند پرداخت. غافل از اینکه این مطلق‌انگاری فقط بخشی از مباحث مربوط به سکولاریسم را به خود اختصاص داده است و مفهوم دولت سکولار دمکراتیک نمی‌تواند به معنی جدایی کامل دین و سیاست باشد. این دو، دست‌کم به خاطر کسب رأی فردی مذهبی، به‌طور مداوم در تعامل بوده‌اند. در واقع جدایی دین و دولت شاید تا حدودی در برخی کشورها تحقق یافته باشد، اما هیچ‌گاه جدایی کامل دین و سیاست تحقق نیافته و با وجود دین و حتی اندک افراد دیندار این مسئله تحقق نخواهد یافت. سیاست حوزه‌ای وسیع‌تر از دولت و سازمان حکومت را در برمی‌گیرد. چنان‌که در ضد دینی‌ترین حکومت‌ها همچون کشورهای کمونیستی نیز نمی‌توان فرض کرد که هیچ ارتباطی بین دین و سیاست نیست. حتی اگر ابراز نارضایتی دینداری در محفلی کوچک باشد. طبق اغلب تعاریف، این‌گونه دولت‌ها، سکولار و دمکراتیک نیستند چون تلاش آن‌ها تنها به یک رکن دموکراسی یعنی برابری آن‌هم نه سیاسی معطوف بوده و به آزادی و احترام متقابل به افکار و ادیان مختلف توجه نشده است. به هر حال همین فضای کوچک تداخل دین و سیاست کافی است تا بدانیم جدایی مطلق این دو ممکن نیست و اغلب مشکل در محدودساختن تعریف سیاست بوده است. لذا در اکثر کشورهای سکولار واقعی همچون هندوستان، با وجود جدایی دین و دولت و حفظ بی‌طرفی دولت همچون نهادی مستقل، تأثیر دین در سیاست به طرق مختلف مانند وجود احزاب دینی و استفاده سیاسی احزاب و سیاستمداران از دین دیده می‌شود.
عوامل مختلفی در تغلّب نگرش مطلق‌انگارانه بر ذهنیت افراد در برخی کشورهای اسلامی مؤثر بوده‌اند که شاید مهم‌ترین آن‌ها خود سیاست و وضعیت سیاسی بوده است. بی‌توجهی به بافت اجتماعی جامعه و سنتی‌بودن آن و نشسته خزیدن در مدرنیته بدون توجه به بنیادهای به‌خصوص فرهنگی و عواقب آن از سوی سیاستمدارانی که نسیم مدرنیته را حس کرده و خود هنوز دارای ذهنیتی سنتی بودند ازیک‌طرف و تکیه مخالفان آن‌ها بر بنیادهای سنتی جامعه برای حفظ جایگاه اجتماعی و اصرار بر احیا و بقای آنچه اکنون پذیرش اجتماعی آن در خطر بود و دوری و ناآگاهی از تحولات بیرونی از سوی دیگر، از دلایل پیدایش این نگاه بوده است. حال آنکه سیاستمداران حاکم و مخالفان آشنای با وضعیت دنیای بیرون و آنان که تحولات را درک و فهم کردند، حتی با وجود مذهبی‌بودن خویش، نگاهی ملایم داشته و پیام‌آور دیدی میانه بین دوراهی دین و سیاست برای جامعه خویش شدند. شاید از مهم‌ترین نمونه‌های بارز مبارزه بر پایه سنت و دین که به دولتی سکولار دمکراتیک منجر شده هندوستان و در سال‌های اخیر تونس بوده‌اند که در اینجا به دلیل قدمت و اهمیت این بحث در هندوستان و ادعای تعریفی متمایز به سکولاریسم به‌ویژه از نگاه رهبران این کشور می‌پردازیم.
این گفته نویسنده هندی، راجیو بهارگاوا که «جدایی کامل دین از سیاست برابر است با نبود آزادی مذهبی و حضور تبعیض مذهبی»[۱] شاید اساس نگرش هندی به سکولاریسم باشد. تعدد دینی، خشونت دینی، ترس از تسلط یک دین و نهایتاً تبعیض مذهبی و نبود آزادی و حقوق مذهبی در طول تاریخ معاصر هند، سیاستمداران این کشور را به سویی سوق داد که ضمن داشتن دولتی بی‌طرف، از جدایی مطلق دین از سیاست بپرهیزند تا فضایی برای فعالیت گروه‌های دینی همچون حقی مدنی برای پیگیری مطالباتشان در عرصه سیاست با رعایت اصول دموکراتیک فراهم شود. این نگرش، سکولاریسم را مفهومی برای اخلاق سیاسی می‌داند و بر ارزش آن در ارتباط سازنده‌اش با دموکراسی مدرن و شهروندان برابر تأکید می‌کند. از یک‌سو، فاصله بین نهادهای دینی و دولتی برای صلح مدنی، تحمل همدیگر و رعایت حق همه گروه‌ها از سوی دولت لازم می‌نماید؛ و از سوی دیگر، آزادی دینی خود از دلایل اصلی این جدایی دین و دولت است. آزادی‌ای که مانع از به انحصار درآوردن نهاد دولت و جفا در حق دیگری شده و لازمه دولتی دموکراتیک است؛ بنابراین، سکولاریسم همچون وجدان دموکراسی، ضمن مهار دین در حریم خویش، منکر اهمیت فرهنگی آن به لحاظ تاریخی و اجتماعی نیست؛ و نه‌تنها ضد دین نیست بلکه از آن به‌ویژه در ارتباط با اخلاقیات استفاده می‌کند.
در هندوستان، بی‌طرفی دینی دولت همچون میراثی از بریتانیا تا حدود زیادی باقی ماند و تحت رهبری گاندی و نهرو، سکولاریسمی بومی بر پایه ویژگی‌های آن جامعه تداوم یافت و استوار گردید. سکولاریسم در کانتکست این کشور که مدرنیته هنوز نتوانسته نظام‌های اعتقادی را از بین ببرد، معنی متفاوتی یافته است. به گفته آرورا، «سکولاریسم در هندوستان به‌طور وسیع به معنی رفتار برابر با فرق دینی و فراهم‌کردن حمایت اجتماعی و برنامه‌های رفاهی برای اقلیت‌های دینی» است.[۲] بُعدی از این نگرش هندی، سکولاریسم را همچون شکلی از پلورالیسم با بنیادهای متافیزیک و نه همچون جایگزین‌کردن ارزش‌های دینی با ارزش‌های غیردینی[۳] و بُعد دیگر آن اعتقاد به هویت مدنی برای همه هندی‌ها را ملاحظه می‌کند.
از یک‌سو، در آیین هندو، جدایی دین از سیاست وجود ندارد، اما این با نگرش اسلامی غالب متفاوت است. این پیوند در میان مسلمانان اغلب به سمت انحصار قدرت سیاسی بدون آزادی‌های دموکراتیک فرهنگی، دینی و فکری سوق یافته است. با وجود نشانه‌هایی از پذیرش تکثر در اسلام، چیرگی با نگرشی بوده که دین را نزد خدا فقط اسلام و گاه یک فرقه اسلامی می‌داند. در حالی که مدافعان منشأ هندویی سکولاریسم قائل به اتحادی بین دین و سکولاریسم به‌خصوص در رابطه با تکثرگرایی هستند و با جستن برخی مشخصه‌های سکولاریسم در هند باستان، پیوند دین و سیاست را به‌سوی چیرگی نگرش تکثرپذیر، اتحاد و احترام متقابل و تأثیر دین بر اخلاق در سیاست سوق داده‌اند تا انحصار غیردموکراتیک قدرت سیاسی.[۴]
از سوی دیگر، اگرچه هندی‌ها قائل به ریشه‌های تاریخی-هندویی برای سکولاریسم خویش هستند، اما تحت تأثیر سنت لیبرال دموکراتیک غرب بوده‌اند. نگرش آن‌ها به این سنت نزدیک‌تر بوده و از سنت کمونیستی که تأکید بر دشمنی با دین دارد و چنانچه اشاره شد نمی‌توان آن را در چارچوب سکولاریسم قرارداد، متمایز است؛ و تعریف اسمیت (D. E. Smith) بهتر این قرابت را نشان می‌دهد: «دولت سکولار دولتی است که آزادی فردی و جمعی دین را تضمین کند، با افراد همچون شهروند بدون توجه به دینشان رفتار کند، اساساً با دین ویژه‌ای مرتبط نباشد، نه در پی تقویت و نه تخریب دین باشد.»[۵] لذا ارتباط با دنیای غرب و شناخت جامعه سنتی خویش، آن‌ها را به‌سوی نگاهی معتدل سوق داد و تناقضی بین دولت سکولار و سنت مذهبی هندو ندیدند. این درهم‌تنیدگی دین و سیاست بیشتر تحت تأثیر گاندی بود که نگاهی اجمالی به دیدگاه‌های وی و نهرو پایه‌های سکولاریسم هندی را بیشتر مشخص می‌سازد.
دین در سیاست ماهاتما گاندی، پدر معنوی سکولاریسم هندی، بر ضد بریتانیا نقش مهمی داشت. اگرچه قهرمان اتحاد هندو-مسلمان بود اما فراخوان وی برای مدارای دینی و یونیورسالیسم اغلب بر عقاید هندویی متکی بود.[۶] وی خود را یک هندوی سناتانی (سنتی) می‌نامید و همچون اصلاح‌گر و تئولوگ هندوئیسم عمل کرد. با وجود این، تعریف متفاوتی از دین داشت و دیدگاه‌هایش بر اساس استعلاگرایی دینی و فراتر از هندوئیسم بودند. او همه ادیان را گرامی می‌داشت و می‌گفت که «احترام من به همه ادیان همانند احترام به دین خودم است» و «چون یک هندوی سناتانی هستم، می‌خواهم یک مسیحی، یک بودایی و یک مسلمان باشم.»[۷] ارزش‌های اخلاقی را روح ادیان می‌دانست و به این واقعیت رسید که حقیقت در انحصار هیچ شخص یا گروه اجتماعی نیست. چنین برداشتی از دین به رشد اعتقاد به سکولاریسم در وی منجر شد.
فلسفه سیاسی، سیاست و ایده‌های سیاسی گاندی از دین جدانشدنی و بر پایه آن بودند. او قاطعانه خواست دین را به درون سیاست بکشاند: «… برای من سیاستی عاری از دین وجود ندارد. [...] سیاست بی‌بهره از دین تله مرگ است زیرا روح را می‌کشد.»[۸] وی می‌گفت «آن‌هایی که می‌گویند دین هیچ ربطی به سیاست ندارد نمی‌دانند که معنی دین چیست.»[۹] برای وی دین منبع ارزش مطلق و پایه زندگی اجتماعی و سیاست عرصه نفع عمومی بود، بدون اولی، دومی فرومایه است. از نگاه وی، برای یک انسان مذهبی ضروری است که در سیاست مشارکت داشته باشد: «حیطه کامل فعالیت‌های انسان امروزه کلی تقسیم‌ناپذیر را تشکیل می‌دهد. شما نمی‌توانید کارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی را به بخش‌های نفوذناپذیر تقسیم کنید…»[۱۰] باوجود این، او به دین دولتی یا حمایت دولت از هر دینی اعتقاد نداشت و از دخالت دولت برای مذهبی‌کردن افراد ناخشنود بود و دین را مسئله‌ای شخصی می‌دانست. وی روشن ساخت که این برای محدودساختن نقش دولت به «رفاه سکولار» و اجازه‌ندادن به آن برای دخالت در زندگی دینی مردم است. به نظر وی، «دولت هیچ ربطی به دین ندارد. دولت به دنبال [مسائل] سکولار شما مانند رفاه، بهداشت، ارتباطات، روابط خارجی، پول و غیره خواهد بود نه دین شما و من.»[۱۱] در حالی که تأمین آزادی مذهبی را وظیفه دولت می‌دانست. بدین‌گونه بلافاصله پس از استقلال گفت: «دولت بدون شک باید سکولار باشد. هر کس در آن باید حق اعلام و تبلیغ دینش را داشته باشد بدون مانع یا ممانعت تا آنجایی که شهروندان از قانون عمومی و مشترک این سرزمین پیروی کنند.»[۱۲] بنابراین، سیاست برای وی فراتر از دولت و سازمان حکومت بود و سکولاریسم برای وی جدایی دین از دولت بود، نه از سیاست.
برعکس گاندی، برای نهرو مذهبی‌بودن نشانه عقب‌ماندگی اجتماعی بود. او منتقد گاندی و استفاده‌اش از ابزارهای دینی جهت مقاصد سیاسی بود. با توجه به مواجهه‌اش با توده‌های هندی، احساس خیلی منفی‌ای درباره نقش دین در امور انسانی داشت. موضع نهرو در مورد دین و سکولاریزاسیون، مدرن و عقل‌گرایانه بود و ریشه مارکسی و لاکی داشت. همچنین ایده‌آل‌گرایانه بود و بیشتر ایده‌های روشنگری اروپایی را منعکس می‌کرد تا واقعیت جامعه و سیاست در هندوستان، اما به‌تدریج بر اساس وضعیت متفاوت هندوستان، موضع وی تغییر کرد و دیدگاه‌هایش را اصلاح کرد. در سال ۱۹۳۱ طی پیامی، کنگره ملی هند را به ملاحظه قطعنامه حقوق اساسی شامل «آزادی افکار و بیان و عمل هر دین و مذهبی» و برابری شهروندان نزد قانون بدون توجه به تفاوت‌های به‌خصوص دینی و بی‌طرفی دولت نسبت به ادیان توصیه کرد که پایه اصول مربوطه در قانون اساسی هند مستقل شد.[۱۳] در سال ۱۹۴۵، نوشت: «من متقاعد شدم که حکومت آینده با هیچ دینی نمی‌آمیزد، اما به همه فرق دینی آزادی خواهد داد.»[۱۴] پس از استقلال، او بر تأسیس یک دولت سکولار همچون عملی دینی به‌ویژه برای اجتماع اکثریت تأکید کرد زیرا بدین‌گونه آن‌ها رفتاری مناسب و عادلانه در برابر دیگر اقلیت‌های دینی خواهند داشت. در ۱۹۶۱ او نوشت: «… برخی از مردم فکر می‌کنند که این [کلمه سکولار] چیزی مخالف دین است؛ که صراحتاً درست نیست… این دولتی است که به‌طور برابر به همه ادیان احترام می‌گذارد و فرصت‌های برابر به آن‌ها می‌بخشد.«[۱۵]
بدین‌گونه هندوستان سکولاریسم و حقوق دینی-فرهنگی قانونی را برای غلبه بر تضادهای دینی پیشااستقلال اتخاذ کرد. مؤسسان قانون اساسی آن، سکولاریسم را همچون نشانه مدرنیته، تکثرگرایی، همزیستی، عقل‌گرایی و چندفرهنگ‌گرایی جامعه ملاحظه و بی‌طرفی را برای دولت ضروری دانستند؛ برآیندی از اندیشه‌های گاندی و نهرو. سکولاریسمی بر مبنای اصل احترام برابر به همه ادیان و فرهنگ‌ها بنیاد نهادند و دخالت دولت به‌عنوان نهادی بی‌طرف به دخالت مثبت محدود شد؛ یعنی ایجاد فرصت برابر برای همه هندی‌ها و تضمین آزادی آن‌ها. سکولاریسم سیاسی‌ای که به تنظیم رابطه انسان با انسان نه با خدا پرداخته و حمایت از اقلیت‌ها در مقابل اکثریت عددی دموکراسی اکثریتی و حفظ صلح بین اجتماعات را دنبال کرده است. لذا، به گفته بهارگاوا، در هندوستان درجاتی از دخالت دولت سکولار در امور دینی برای ایجاد برابری بین گروه‌ها و اجتماعات دینی اجتناب‌ناپذیر بوده است.[۱۶] خلاصه اینکه، سکولاریسم هندی با تعریف تا حدودی متفاوت، معمولاً به تکثر دینی و برابری مربوط می‌شود و مفهومی بنیادی برای تحقق اخلاق سیاسی است. جدایی دین از سیاست کامل نیست، با وجود جدایی دولت و دین یا حداقل دخالت مثبت دولت به نفع اقلیت‌ها. نگرشی که برآیندی از دین و سیاست است.
منابع:

[۱] Rajeev Bhargava, ed. Secularism and its Critics, Nineth Impression (New Delhi: Oxford University Press, 2010), 25.
[2] Vishal Arora, Religion and Politics in India, 2008. At: http://Vishalarora.co.in
[3] Fenella Cannell, The Anthropology of Secularism, 2010. At: www.annualreviews.org.
[4] See: Mani Lal Bose, Social and Cultural History of Ancient India, second revised, (New Delhi: 1998).
[5] Bhargava, 2010, 117.
[6] See: Sabah Mofidi, the Political Function of Religion in Contemporary India (Delhi: Swastic Publications, 2015).
[7] Vishanath Prasad Varma, the Political Philosophy of Mahatma Gandhi (Agra: Lakshmi Narain Agarwal, 1972), 63.
[8] Ibid, 76.
[9] Ibid, 73
[10]K. C. Chaudhry, Role of Religion in Indian Politics (1900-1925) (Delhi: sundeep Prakashan, 1978), 240.
[11] Cannell, 2010.
[12] Ibid.
[13] Ibid.
[14] Bhargava, 2010, 422.
[15] Ibid.
[16] T. N. Madan, Secularism and Fundamentalism in India, Sixth impression (New Delhi: Oxford University Press, 2011), 261.
منبع: نشریه چشم انداز ایران شماره ۹۹

Wednesday, 21 September 2016

پاسخ ها به پرسش های یک دوست

پاسخ به پرسش اخیر
ابراهیم ورسجی
آقای جمشید یما امیری ، ازمن ده پرسش کرده است که نه پرسش اورا پاسخ داده ام واکنون پاسخ پرسش دهم اورا می دهم؛ واین است پرسش دهم یا اخیریی او:دراین خصوص، پیشنهاد شما چیست؟ معلوم است پیشنهاد من تاحدی زیادی درهمان نه پرسش ایرایه شده است؛ بهرحال، دراین بخش، تنها جمع بندی خود را پیش کش دوستان می کنم.
دراین راستا، می خواهم بگویم که جریان های چپ ومذهبی افغانستان گذشته ی قابل باز سازی ندارند ؛ البته نه ازنظر مادی ونه ازنظرفکری. به این خاطرکه، توانی ای فکری شان نگذاشت که سخن های بزرگان بیرون مرزی خود را بخوانند ودرک کنند. مسئله ی که بازسازی فکری- سیاسی شان را درشرایط کنونی زیرپرسش می رود.مثلا، درباره ی جریان چپ ، تاحدی که من مطالعه کرده ام، شماری کمی افراد را یافتم که بسیار سرسری نوشته های حزب توده ی ایران را خوانده ودرک کرده باشند.ازاین رو،احسان طبری که کتاب کژراهه رانوشته اشاره های به ضعف های چپ افغانستان هم کرده است.دریک مورد، طبری گفته است که چپ افغانستان نتوانستند نوشته های مارابخوانند ودرک نمایند.
شایان یاد آوری می باشد که ، همین گونه انتقاد ها را جماعت اسلامی پاکستان واخوان المسلمون / برادران مسلمان مصری ، از جریان های مذهبی افغانستان به خصوص ازجمعیت اسلامی وحزب اسلامی کرده اند. مثلا، بعد ازپیاده شدن ارتش سرخ به افغانستان، نهضت اخوان / برادران 7 دکتر متخصص استخوا را به پشاوراعزام وبه آن ها دستورداده بود که جنگ جاری درافغانستان ، جنگ قدرت های بزرگ است وکاری کنید که دست وپای زخمی ها قطع نشود.همین که اخوان جهاد ، جهادی های افغانستان را جنگ قدرت های بزرگ نامیده است، معلوم می شود که چه نگاهی درزمینه داشت ودارد؟
بطورنمونه، قاضی حسین احمد رهبروقت جماعت اسلامی پاکستان درلاهور به نویسنده گفت که بعد ازپیاده شدن ارتش سرخ به افغانستان ، عمرتلمسانی مرشد اخوان یک گروه هفت نفری متخصصان استخوان را به پشاور اعزام کرده بود که ریاست آن ازدکتراحمد ملط بود.دکترملط بیمارستان جراحی استخوان را درپشاور بکارانداخت ودرعین حال مسئولیت بررسی به اخوانی شهرت یافته های افغانستان را نیزداشت.
بعدازشش ماه بررسی،دکترملط به مرشد خود نوشت که رهبران افغان های مشهوربه اخوانی ریاکاران وفساد پیشگانی هستند که جز پول ،خود فروشی ، قدرت خواهی وجنگ های درون گروهی هنری دیگری ندارند.ازاین رو، با این ها نمی توان کارکرد.با رسیدن شکایت نامه ی دکترملط به مصر، مرشد اخوان به اودستورداد که بیمارستان را به جماعت اسلامی تسلیم وبه قاهره برگردند.این است برداشت اخوان ازاخوانی های افغانستان.سال ها بعدازآن، قاضی حسین احمد رهبرجماعت اسلامی درلاهور با شکایت ازرهبران حزب وجمعیت، به نویسنده گفت که دوستان ما درفساد وقبیله گرای غرق شده اند.
بعد بازتاب نگاه اخوان وجماعت اسلامی درباره ی مشهور به اخوانی های افغانستان ، بهتراست که نظر امام خمینی ، رهبر انقلاب ایران راهم درباره ی آن ها بازتاب دهم.معلوم است که مصروف شدن جمهوری اسلامی ایران درجنگ با عراق؛ باعث شد که به افغانستان کمتر توجه نماید.مصروفیتی که باعث شد که نظامی های پاکستانی با پول های امریکا وعربستان درافغانستان ازاخوانی های افغانی نوکرسازی نماید وخوب هم نوکرسازی کرد. بله، ایران زمانی ازجنگ با عراق رهاشد که اتحاد شوروی مصروف عقب نشینی ازافغانستان بود؛ وبا رهاشدن ایران ازجنگ با عراق، بیاد دارم که دراسلام آباد غم باریده بود که شیشه ی انحصارگری نظامی گری وملاگریی پاکستان رادرافغانستان ریز ریزمی کند.
بطورنمونه ، درجریان شکل دهی حکومت جهادی ها درراولپندی در15 فوریه ی 1989 برابر به 25 ماه دلو1367 که همزنان شده بود با اخیرین روزحضورسربازان شوروی درافغانستان،جمهوری اسلامی یک هیات ازگروه های شیعه ی افغانستان مقیم ایران را به راولپندی فرستاد تاسهم خود را درحکومت جهادی ها بگیرد ودرجریان رای دهی ازاستاد ربانی حمایت کند. جالب این است که ، استاد ربانی را سفارت عربستان این گونه فریب داد که ما تورا رئیس جمهور می سازیم؛ پس، ازپیوستن گروه های شیعه ی طرفدار ایران درشورای پندی حمایت نکن! ربانی هم که تاگوش فریب خورده بود، حمایت نکرد ومقام وزیر سرحدات را درحکومت جهادی های دست ساخت سازمان های جاسوسی پاکستان وعربستان بدست آورد.
ازهمه خنده داراینکه، پاکستان که به کمک عربستان ، مانع پیوستن شیعه ها درشورای راولپندی شده بود، با پرداخت سه ونیم میلیون کلدار، رئیس هیات را خرید که ازاونام نمی برم. بعدا که ازدوستان شیعه ی خود به خصوص شخص آقای مزاری که دوست شخصی ام بود پرسان کردم که چه شد درراولپندی وایرانی ها چه می گویند؟ با خنده برایم گفت که به امام خمینی گزارش دادند که اخوانی های افغانستان مقیم پاکستان با شرکت شیعه های هم وطن شان درحکومت مورد نظرشان مخالفت کرده اند وچه باید بکنیم؟ امام خمینی گفته است که رهبران جهادی مفسد هستند وکمونیست ها ملحد. پس، اشکالی ندارد اگر ازمسلمان های مفسد دربرابر ملحدان حمایت شود.این است تعریف امام خمینی ازاخوانی های افغانستان مسخ شده دردالر امریکا وریال عربستان وشیطنت های رذیلانه ی نظامی های پاکستانی.درواقع، بعد ازبیان نگاه اخوان وامام خمینی درباره ی اخوانی های افغانستان ، بهتراست که درک شود که چه گفتند وچه کردند؟
بادرنظرداشته گفته های بالاوویرانی کابل توسط جهادی ها وطالبان شدن بسیاری خلقی ها وتکه پاره شدن پرچمی ها براساس گرایش های قومی، باورنمی کنم که درنسل اول چپ وراست افغانستان، توان بازنگری وایجاد نیرونوبرای آینده یافت شود. بهرحال، نسل اول حتا نسل دوم چپ وراست فرسوده شده است. بازهم درشماری ازآن ها توان بازنگری واعتراف به خطاها ونوکاری یافت می شود.ازاین رو، به چپ ها پیشنهاد می کنم که داستان الهیات رهای بخش امریکای لاتین را بخوانند که چگونه مارکسیست های اصلاح شده وروحانیان ترقی خواه دست بدست هم داده کمک به سوسیالیسم دموکراتیک درمنطقه کردند. شایان ذکراست که ، خواندن تجربه الهیات رهای بخش را نه تنها به چپ ها بلکه به اخوانی های بیمارافغانستان هم پیش کش می کنم تا درک نمایند که غلط کرده اند ومی توانند با استفاده ازآن تجربه نوگرایی مذهبی پیدا کرده کمک به رفع بحران ژرف افغانستان ورهایی اسلام ازچنگال بی رحم تروریسم طالبانِ دست پرورده ی نظامی گری وملاگریی پاکستان کنند.
دراخیر، هم بیاد چپ ها هم بیاد راست مذهبی می دهم که کتاب های: اسلام وسکولاریسم، اسلام ، غرب ودموکراسی واسلام، غرب وحقوق بشررا نوشته پخش کرده ام ودرهرسه کتاب یاد کرده ام که اسلام مبتنی برفقه شاه وشیخ با سکولاریسم ، دموکراسی وحقوق بشر، به پیش رفته نمی تواند.برخلاف ، اسلام مبتنی برقرآن می تواند با کمی تغییر سکولاریسم، دموکراسی وحقوق بشر وبرابری زنان ومردان را پذیراشود.همچنان، به اسلام گرایان مسخ شده ونامسخ شده پیشنهاد می کنم که کتاب سکولاریسم، به خصوص فصل های دین ومدرنیته ، روشنفکری وپیشرفت ودین وپست مدرنیسم را بخوانند.ممکن است کمک شان نماید تادرشرایط نوبا بازنگری مبارزه ی تازه ی را شروع کنند.درغیرآن، کاری ازدست شان ساخته نیست. بله، درادامه ی فکرکهنه شان تنها طالبان وداعش ازآن ها ساخته می شود.برای چپ هاهم پیشنهادمی کنم که هرسه کتاب یاد شده را بخوانند.افزون برآن، چپ ها باید درک نمایند که با شعارطبقه ی کارگر درجامعه ی دهقانی- قبایلی افغانستان نمی توان به سوسیالیسم وکمونیسم رسید.بله، با تقویت دموکراسی، به خصوص سوسیالیسم دموکرایتک وحقوق بشر وطبقه ی درمیانی وبهبود وضع زنان وکمک به کاهش فقر وجهل ، می توان به سوسیالیسم دموکراتیک وعدالت اجتماعی مورد نظر اسلام البته اسلام قرآنی نه اسلامی فقهی- شیاهی- شیخی ، دست یافت.

Tuesday, 20 September 2016

گردهمای امسال اعضای سازمان ملل ؛ دراطراف بحران آوارگان می چرخد


ابراهیم ورسجی
31 سنبله 1395
روزسه شنبه 20 سیپتامبر 2016 برابر به 30 ماه سنبله 1395 ، گردهمانی سالانه ی سازمان ملل درنیویارک آغازبکارکرد.معلوم است که درهرسال موضوع مهم درجهان ، موضع بحث سران اعضای سازمان ملل می شود. چون، امسال ، موضوع بسیارمهم ودردناک ؛ مسئله رنج آوری آوارگان درجهان می باشد.ازاین رو، جایگاه خاص خود را درروزنخست گردهمای سالانه ی اعضای سازمان ملل پیداکرد.ازاینکه مقر سازمان ملل ، شهرنیویارک ، درولایت های متحده ی امریکا می باشد، معلوم است که سخنرانی آغازین را رئیس جمهور امریکا نماید؛ وطبق معمول، سخنرانی آغازین را بارک حسین اوباما، رئیس جمهورامریکا ایراد کرد.
دراین راستا، بارک حسین اوباما، رئیس جمهورامریکا، درسخنرانی آغازین خود،مسئله ی آوارگان،خطر بنیاد گرای درمذاهب، نژاد پرستی وبرتری نژادی وخطرهای دیگری ناشی ازآن ها را درسخنرانی خود ابرازکرد.جالب این است که، همزمان با آغازگردهمای سالانه ی سران اعضای سازمان ملل، امریکا وسازمان ملل، یک گردهمای سران جهان درباره ی آوارگان را هم درامریکا براه انداخته اند. نویسنده که سخنرانی اوبا ما وسخنرانی جستین ترودو،نخست وزیرکانادارا درهردو گردهمای شنفتم، برایم واضع شد که در کمک برای آوارگان، کاناداد نمره اول وامریکا نمره دوم را گرفته است.اینکه اروپا می تواند نمره سوم را بگیرد یانه باید منتظرماند!
بهرحال، با تا یید گردهمای سران درباره ی آوارگان توسط امریکا وسازمان ملل، جادارد که موضع نهایت انسانی حکومت کانادا زیر رهبری آقای جستین ترودو وحزب لبرالش را ستایش نمایم! ستایش به این خاطرکه،ازماه دیسامبر سال گذشته تاکنون، حکومت لیبرال کانادا، 31 هزارآواره ی سوریه را پذیرفته است.افزون برپذیرش یاد شده، حکومت کانادا، کمک های انسانی برای آوارگان سوری درترکیه واردن ودیگرآوارگان درجهان کرده است.مزید برآن، نخست وزیرکاناداد، درگردهمای سازمان ملل وگردهمای سران برای حل مشکل آورگان، تاکید کردکه آماده ی پناه دهی وکمک های بشر دوستانه برای آوارگان می باشد.
اکنون که موضوع آوارگان به موضوع نخست بحث گردهمای سران اعضای سازمان ملل وگردهمای سران درگردهمای آوارگان درامریکا بالاکشیده شده وامریکا وکانادا آماده کمک های بشردوستانه برای آوارگان شده اند، دیده شود که اروپا که دروازه های خود را بروی آوارگان بسته است، چه می کند؟ معلوم است که بخاطر نزدیکی جغرافیای،اروپا هدف نخست آوارگان می باشد.ازسوی دیگر،قدرت های بزرگ اروپا ی به جز آلمان، استعمارگران دیروز بسیاری کشورهای آواره سازبودند ومی باشند.
بطورنمونه، نگاهی به تاریخ سیاسی کشورهای تولید کننده ی آوارگان می اندازم تاروشن شود که اروپا بدون مسئولیت درتولید آوارگان نمی باشد.مثلا، افغانستان، عراق، سوریه، صومالی، یمن ، لیبیا وچند کشورافریقای که بیشترین شمار آوارگان رادارامی باشند، مستعمره های انگلیس، فرانسه وایتالیا بودند.ازاین رو،ازنظرمسئولیت ، اروپای ها در تولید آواره ها، کوتاهی بدوش دارند.معلوم است که فرانسه وانگلیس به حیث پایه گذاران حکومت های مستبد درخاورمیانه درتولید آوارگان مسئولیت دارند ؛ وامریکا ازاین نگاه مسئول است که هم ازهمان حکومت های مستبد حمایت کرد هم درکمک به بنیادگرای وتندروی مذهبی افغانستان دربرابر کمونیسم روسی ، به حمایت پاکستان وعربستان رفته درهمان نقطه ی آغازیعنی افغانستان، کمک به تندروی مذهبی کرد وازشکم همان تندروی مذهبی- قبیلگی بود که طالبان والقاعده بیرون شدند.
ازهمه ترسناک تر اینکه ،امریکا بعد ازفروپاشی ای اتحاد شوروی وحکومت دست نشانده اش درکابل، سرنوشت افغانستان را به دست نظامی های پاکستانی و تندروان مذهبی افغان طرفدارش سپرد..دراین راستا،نظامی های پاکستانی اول کابل را ویران کردند وبعدا طالبان والقاعده را تولید کرده کمک به رویداد یازده سیپتامبر 2001کرده پای امریکا را درجنگ علیه تروریسم به افغانستان کشانده با بازسازی القاعده وطالبان، جنگ امریکا علیه تروریسم را ناکام وکمک به افزایش شمارآوارگان افغانستان درمرزهای اروپاکردند.درخاورمیانه هم، امریکا به گونه ی ناسنجیده درعراق مداخله کرده کمک به برآمدن داعش کرد.مسئله ی که اکنون دونالد ترامپ آن را به حیث نقطه ضعف رقیب خود / خانم هیلاری کلنتن ساخته می خواهد که ازآب گل آلود ماهی بگیرد.جالب این است که ، موسس وضع کنونی عراق داعش ساز،جورج بوش از حزب ترامپ می باشد نه ازحزب هیلاری کلنتن. بهر حال، موضع خشن ترامپ درباره ی آوارگان برایش موقع نمی دهد که ازآب گل آلود ماهی بردارد.درزمینه،مسئله خنده داراین است که ترامپ از غلطی کشور خودش درپیوند با عربستان چیزی نمی گوید.
افزون برآن علطی، امریکا می دانست ومی داند که عربستان وامارات متحده عربی منبع مالی- تسلیحاتی تمام سازمان های تندرو وتروریست مذهبی - سلفی ازلیبیا تا افغانستان می باشند، اما مانع کمک آن ها برای تروریستان نه شد.درعین زمان، رقابت مذهبی ایران وعربستان درسوریه، عراق ، یمن ولبنان،؛ باعث شد ه است که تروریسم سلفی درمنطقه تقویت شود.امریکا افزون براینکه مانع عربستان وشیخان نفتی متحدش درکمک رسانی به تروریستان سلفی نشد، خطر ایران را بزرگتر ازخطر تندروی مذهبی مورد حمایت عربستان وشیخان عرب گرفته زمینه سازی برای تروریزه شدن سرزمینی فراخی ازلیبیا تاافغانستان کرد.
ازاین رو، به نفع همه ی اعضای سازمان ملل به خصوص امریکا ، کانادا واروپا می دانم که مسئله ی آوارگان را ریشه ی مورد بررسی قراردهند ؛ وفایده ی این گونه بررسی این است که هم کمک جهانی برای این مسئله را جلب می کند هم مردمان جهان را متوجه عامل اصلی بحران آوارگان می سازد.دراین صورت ، جهان هم درجهت کمک رسانی برای آوارگان هم کمک رسانی برای حکومت داری خوب در کشورهای آوار داریا آواره سازآماده می شود. یعنی حکومت های تروریسم ساز وآواره ساز مرکز توجه جهانی واقع شده کمک درجهت رفع بحران آواره سازی وحل مشکل روزمره ی آوارگان می نماید.
بطورنمونه ،حکومت های نا کام وغیر مسئول درجهان اسلام هم تروریسم مذهبی خلق کردند هم کمک به بحران آوارگان کردند. جالب این است که ، قدرت های بزرگ بجای پرداختند به ریشه بحران کشورهای دارای بیشترین آواره به کمک همان حکومت ها رفتند. مثلا، سوریه در تولید آوارگان نمره اول وافغانستان نمره دوم می باشد.امریکا بجای توجه به مسئله فقر وتروریسم به کمک فاسد ترین حکومت درجهان ، یعنی حکومت افغانستان شتافت.حکومتی که هم مولد تروریسم می باشد هم مولد آوارگی هم مولد مواد مخدر درجهان. درسوریه ، روسیه بدفاع ازحکومت فاسد وستمگر بشار اسد وامریکا به کمک مخالفان تروریستش شتافتنه بیشترین شمار آوارگان را تولید کردند.
با توجه به آنچه که گفته شد،ازامریکا وروسیه واروپا، می خواهم که به مسئله آوارگان از افغانستان تا لیبیا توجه کرده به رفع بنیادی عامل های آواره ساز ی بپردازند.درزمینه،معلوم است که این حکومت داریی خوب است که تروریسم وجنگ را به حیث عامل های آواره سازریشه کن می کند نه حمایت ازحکومت های مولد تروریسم وآواره سای.دراین بازی، به نفع اروپامی باشد که مشوق امریکا وروسیه شود تا ازافزایش شمارآواره ها درمرزهای خودش بکاهد.همچنان، به نفع اروپامی باشد که اسلام هراسی را درقلمرو خود مهارنماید.زیراکه، اسلام هراسی کمک به تندروی مذهبی وتروریسم داعشی، القاعده ی ، طالبانی وبوکوحرامی درکشورهای مسلمان می کند.به سخن دیگر،تروریسم مذهبی درکشورهای مسلمان ، اسلام هراسی را بهانه ساخته هم جوانان ساده دل مسلمان در غرب وشرق را درجهت سیاست ضدانسانی خود استعمال می کند هم علیه ارزش های انسانی مانند: دموکراسی،حقوق بشر، برابری زنان ومردان وحکومت قانون بنام ارزش های ضداسلامی وغربی تبلیغ وکمک به توحش واستبداد می نماید به گونه ی که تاکنون کرده است.گردهمای امسال

Sunday, 18 September 2016

پاسخ ها به پرسش های یک دوست

بخش دهم
ابراهیم ورسجی
28 سنبله 1395
درپاسخ ها وپرسش های قبلی، تا پرسش نهم را پاسخ داده ام، اما پرسش کننده پرسیده است که درباره اتاق فکر که دریکی ازپرسش ها آمده بود ، پاسخ نداده ام. با وجود اینکه ، در زیرمجموعه ی فرهنگ وجامعه ، در پیوند با اتاق فکر ابرازنظر کرده ام، بازهم دراین نویشته مجددا به آن می پردازم. واقعیت این است که ، درهیچ کشوری چه پیشرفته وچه پس مانده ، پدیده ی بنام اتاق فکر وجود وفعالیت ندارد؛ اما انجمن ها ونهاد های فکری- فرهنگی نوگرا وسنت گراهستند که فعالیت دارند.
بهر رو، قابل ذکر می دانم که درهر جامعه ی سه مرکز یا پا یگاه قدرت مادی وفکر فعالیت دارند: کاخ ریاست جمهوری با زیر مجموعه های ار تش، پولیس وشبکه اطلاعاتی- امنیتی؛ دانشگاه ، کلیسا ومسجد.نگاهی بتاریخ امپراتوریی مقدس روم ، روشن می سازد که کلیسا همان کاخ ریاست جمهوری بوده است. برخلاف، درخلافت ها وامارت ی مسخره ی بنام اسلامی،مسجد مرکز مداحی وچاپلوسی برای تقدیس خلیفه ها وخرسازی عوام وتکفیرنو اندیشان بوده است.
ازاین نگاه که ، در جهان پیشرفته ، سکولاریسم ولائیسیته / جدای میان دولت وکلیسا ، درجامعه های پروتستان وکاتولیک ، جدای انداخته است،کلیسا مصروف امر اخلاقی وکاخ ریست جمهوری مصروف رهبری کشور ودانشگاه مصروف تولید اندیشه وتطبیق وتوزیع آن درجامعه می باشد. شایان ذکراست که، نهاد های نو اندیشی هم در متن وکناره ی هردو یا هرسه نهاد یاد شده به تولید ، توزیع وانتقال اندیشه مصروف می باشند.
برخلاف،درکشورهای اسلامی که پس مانده اند، ریاست جمهوری بازور ارتش وپولیس وجاسوسانش ،مسجد ها ودانشگاه ها را هم کنترول وسمت دهی می کند.ازاین رو،مسلمان ها توان تولید اندیشه که خیر، حتا توان مصرف اندیشه ی نو راهم ندارند.اگر استبداد بی منطق شاهان وشیخان تاکنون ادامه یافته است،نتیجه دست اندازی های ترسناک شاهان وشیخان در امور مسجد ها ودانشگاه ها وسنگ اندازی شان درمسیر تولید وگسترش اندیشه ی نومی باشد.
بهر حال،افغانستان ؛ پس مانده ترین بخش همان جهان اسلام پس مانده درمقایسه با غرب می باشد. ازاین رو، توان مصرف اندیشه راهم نداد. پس،می توان گفت که داشتن اتاق فکر درافغانستان یافکردرباره ی آن هم خوب است هم آرمانی.ازافغانستان به حیث پس مانده ترین بخش جها اسلام یاد کردم، به این خاطرکه، نه کاخ ریاست جمهوری دیروز وامروزش کارکرد ومی کند ونه دانشگاه ها ومسجد هایش.همین که حکومت های افغانستان بدون کمک هند برتانیه، شوروی وامریکا زنده مانده نمی توانستند ونمی توانند، دال برناتوانی مرگبارشان بود ومی باشد.
شایان ذکراست که، مانند کاخ ریاست جمهوری افغانستان ، مسجد ها ودانشگاه های افغانستان هم کارکرده نتوانستند ونمی توانند. بطورنمونه، اکنون، ریاست جمهوری افغانستان دارای 352 هزار سرباز وافراد نظامی می باشد ؛ وبه همین شماریاکمترازآن، پلیس ها وامنیتی هادارد ونمی تواند دربرابر سه تا پنج هزار طالبان موفق درمهارتروریسم شود! افزون برآن، هم مساجد ها دارد هم بی شمار ملاهادارد.همان گونه که سربازانش موفق درمهارتروریسم نیستند، ملاهایش نمی تولنند مساجدرا از شر طالبان سازی نجات دهند.معلوم است که مانند، کاخ ریاست جمهوری ومساجد، دانشگاه های افغانستان هم کارموثری کرده نمی توانند. مثلا، شما به کتاب فروشی های کابل بروید، نمی توانید تولید فکری دانشگاه های افغانستان را ببینید! یک نهاد دیگر بنام اکادمی علوم هم درکابل فعال است، اما کارکردش ازکارکرد دانشگاه هاهم کمرنگ تراست.
باتوجه به آنچه که گفته شد، می توانید هم وضع تفکررا درافغانستان بفهمید هم نیاز بداشتن اتاق یا اتاق های فکرنورا درک نمایید! ازاین رو، من بدوکارزیر تاکید می ورزم: نخست، نوآوری ودیگرگونی دربرنامه وسامان دانشگاه ها؛ دوم، ایجاد انجمن ها ونهاد های روشنفکری زیرنام اتاق فکریا اتاق های فکرنو تا به نقد وضع فرهنگی جامعه ، نقد تفکر بیمارحاکم بردانشگاه ها، اکادمی نام نهاد علوم ووارد کردن فشار درجهت بهبود وضع آن ها بپردازد تاتوان تولید اندیشه یا مصرف آن را پیدانمایند.معلوم است که دربرابر اتاق یا اتاق های فکرنو، دوگرایش مقاومت می کنند:نخست، پشتونیست های تاریخ زده که خودرانمی شناسند؛ دوم، بنیادگرایان مذهبی - مسجدی- دانشگاهی.اگر نگاهی به کارنامه روزانه اشرف غنی که مدعی تحصیلات بالا درامریکامی باشد وطرفدارانش اورا نابغه ی هم نامیده اند، بیدازید، برایتان روشن می شود که پشتونیزم تاچه حد مانع وارد شدن فکر وسیاست نودرافغانستان می باشد! ازهمه خنده داراینکه ، بنیادگرایی قبیله زده وطالبان گراهم برادرخانده ی پشتونیسم عقب گرا- تاریخ زده می باشد.
خوشبختانه که، انفجار اطلاعاتی وبه میدان آمدن نسل نو، وضعی دلگرم کننده ی ایجاد کرده است که هم پشتونیزم هم بنیادگرای هم تروریسم طالبانی برادرخانده اش را دیریازود زباله می نماید.ازپشتونیسم وبنیادگرای به این خاطریاد کردم که هردوشان نه تنها مخالف فکرنومی باشند، بلکه کمک به عقب ماندگی افغانستان وبتاهی دوسوی مرزدیورند به کمک اترش جنایت کارپاکستان کرده است.ازهمه مسخره اینکه ، بجای مهار تباه کاریی تروریسم دراین سوی مرز دیورند، تلاش دارد درزیرفرمان نظامی های جنایت کارپاکستانی، همان تروریسم را به شمال افغانستان وآن سوی رود آمو صادرنماید.برنامه جنایت کارانه ی که هم مانع ایجاد وکارکرد اتاق فکرنومی شود هم افغانستان را به عصر بوق می راند!